Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Robotvilla

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Robotvilla: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van “Francesca Vonk”, gevestigd aan Marterlaan 76, 1216EZ te Hilversum, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62717391.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Robotvilla een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Robotvilla en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Robotvilla en de Wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Robotvilla zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van Diensten en/of de levering van Producten.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Robotvilla en een Consument wordt gesloten rechtstreeks middels het bestelproces op de Website.
 7. Website: robotvilla.nl dan wel www.robotvilla.com.
 8. Diensten/Dienstverlening: de in het kader van de Overeenkomst door Robotvilla te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn:
 • Workshops voor kinderen en/of volwassenen met betrekking tot bijvoorbeeld leren programmeren en/of het maken van robots en/of (digitale) knutsels;
 • Het reviewen van services en/of producten van de Wederpartij en het plaatsen daarvan op een of meerdere blogs en/of sociale mediapagina’s van Robotvilla;
 • Het verzorgen van een of meerdere presentaties of coachsessies.
 1. Sessie: elke workshop, presentatie of coachopdracht in het kader van de Overeenkomst door Robotvilla te verzorgen op een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek.
 2. Deelnemer: eenieder die in het kader van de Overeenkomst deelneemt aan een Sessie, al dan niet tevens Wederpartij.
 3. Producten: alle in het kader van een koopovereenkomst door Robotvilla aan de Wederpartij te leveren zaken, bijvoorbeeld robotkits, elektronicakits, Robotvilla T-shirts, nekkoorden, sleutelhangers en andere accessoires.
 4. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Robotvilla en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan eventueel derden door Robotvilla worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Robotvilla is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Diensten c.q. Producten. Robotvilla kan haar aanbod nog herroepen tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij. Een specifiek aan de Wederpartij gericht aanbod van Robotvilla, is gedurende drie dagen na het uitbrengen daarvan geldig, tenzij door Robotvilla uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van Robotvilla, binden haar niet.
 3. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Robotvilla dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Robotvilla door de Wederpartij is aanvaard en de Wederpartij heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld, waaronder, indien van toepassing, het verstrekken van een volledig en naar waarheid ingevuld inschrijfformulier en/of de volledige voldoening van de betaling.
 5. Inschrijving voor Sessies kan uitsluitend geschieden door natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt.
 6. Robotvilla behoudt zich het recht voor de Overeenkomst aan te gaan onder de opschortende voorwaarde dat Robotvilla de Deelnemer geschikt heeft bevonden voor de deelname aan de betreffende Sessie(s). Indien Robotvilla de Deelnemer niet geschikt acht voor deelname, zal Robotvilla daarvan gemotiveerd mededeling doen aan de Wederpartij en maakt de Wederpartij, zonder aanspraak te maken op verdergaande schadevergoeding, aanspraak op kwijtschelding of restitutie van de overeengekomen prijs.
 7. Indien de Wederpartij de nakoming van enige op haar rustende verplichting uit de Overeenkomst overlaat aan een of meerdere derden, is de Wederpartij jegens Robotvilla aansprakelijk voor de deugdelijke nakoming daarvan door deze derden.

 

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

 1. De Wederpartij staat ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van Robotvilla, alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Robotvilla voorgeschreven wijze, aan Robotvilla verstrekt. De Wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie.
 2. Voorts dient de Wederpartij Robotvilla steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.

 

ARTIKEL 5. | UITVOERING VAN SESSIES EN VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ TER ZAKE

 1. Indien bij totstandkoming van de Overeenkomst nog niet is vastgesteld wanneer de Sessie(s) word(t)(en) verzorgd, geschiedt de vaststelling daarvan op basis van nader onderling overleg tussen Partijen.
 2. Indien de Overeenkomst niet in persoonlijke aanwezigheid van Partijen is gesloten, geldt de door Robotvilla verstrekte betaalbevestiging als entreebewijs voor de Sessie.
 3. Uitvoering van Sessies geschiedt op locatie van Robotvilla dan wel een andere door haar aangewezen locatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat uitvoering aan de Sessie(s) wordt gegeven op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, staat de Wederpartij ervoor in dat:
 • op die locatie een ruimte beschikbaar is die geschikt is voor het verzorgen van de betreffende Sessie(s). Indien de Sessie(s) (een) workshop(s) voor kinderen betref(t)(fen), een ruimte voor ten minste zes kinderen of zoveel meer als uitdrukkelijk overeengekomen;
 • Robotvilla kosteloos gebruik kan maken van alle op die locatie door haar in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen, waaronder elektriciteit, internet en parkeergelegenheid voor haar personenauto;
 • indien de Sessie(s) word(t)(en) verzorgd in de door Robotvilla naar de locatie van de Wederpartij meegebrachte kar, een geschikte stroomvoorziening en parkeerplek voor de kar. De kar heeft een afmeting van (LxBxH) 6 meter x 2 meter x 3 meter.
 1. Indien de Wederpartij een (onderwijs)instelling betreft en de Sessie(s) word(t)(en) verzorgd voor meer dan zes kinderen, dient de Wederpartij voor voortdurende begeleiding van deze kinderen zorg te dragen tijdens de Sessie(s).
 2. Robotvilla dient uiterlijk bij totstandkoming van de Overeenkomst of zoveel later als deze omstandigheden ontstaan, op de hoogte te worden gebracht van persoonlijke omstandigheden van Deelnemer(s) die (mogelijk) invloed hebben op de manier waarop deze zal deelnemen aan een Sessie en die de deelname mogelijkerwijs zouden kunnen beperken, zoals medische bijzonderheden, leer- en ontwikkelingsachterstanden, ingrijpende familieomstandigheden, (geloofs)overtuiging, dieet etc. Indien de persoonlijke omstandigheden de Deelnemer naar het oordeel van Robotvilla zullen beperken bij deelname aan de Sessie(s), heeft Robotvilla het recht de Overeenkomst te annuleren, dan wel aanvullende voorwaarden te verbinden aan de deelname. Indien de persoonlijke omstandigheden niet zijn medegedeeld aan Robotvilla en pas blijken tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en de persoonlijke omstandigheden naar het oordeel van Robotvilla de Deelnemer beperken bij deelname aan de Sessie(s), is Robotvilla gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de Wederpartij aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen betaling.
 3. De Wederpartij staat ervoor in dat (de) Deelnemer(s) de huisregels van de locatie waar de Sessie(s) word(t)(en) verzorgd, opvolgen. Voorts staat de Wederpartij ervoor in dat de Deelnemer(s) de aanwijzingen van Robotvilla opvolgen.
 4. Iedere Deelnemer die hinderlijk of anderszins onwenselijk gedrag vertoont, kan van verdere deelname aan de betreffende Sessie worden uitgesloten zonder dat de Wederpartij op enige compensatie aanspraak maakt.
 5. Robotvilla is geen kinderopvanginstelling. Om die reden verlangt Robotvilla dat, indien een Deelnemer minderjarig is, de Wederpartij of een door haar aangewezen begeleider, bij de Sessie aanwezig is, althans zich in de directe nabijheid daarvan begeeft, bij gebreke waarvan dit de eigen verantwoordelijkheid van de Wederpartij dan wel begeleider is en de Wederpartij c.q. de door haar aangewezen begeleider gedurende de Sessie voortdurend telefonisch bereikbaar is op het bij Robotvilla bekende telefoonnummer. In alle gevallen behoudt de Wederpartij c.q. de bedoelde begeleider de verantwoordelijkheid over minderjarige Deelnemers die door haar/hem bij de Overeenkomst zijn betrokken. Ter zake aanvaardt Robotvilla geen enkele aansprakelijkheid. Vorenstaande geldt onverminderd het bepaalde in lid 4.

 

ARTIKEL 6. | DERDEN

 1. Robotvilla is te allen tijde gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan niet aan haar ondergeschikte zelfstandige hulppersonen. In een voorkomend geval komt de keuze van bepaalde hulppersonen uitsluitend toe aan Robotvilla. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Robotvilla is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken hulppersonen als bedoeld in het vorige lid.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de hulppersonen als bedoeld in de vorige leden. Derhalve kunnen zij, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Robotvilla, jegens de Wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.

 

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

Robotvilla spant zich in de tussen Partijen overeengekomen uitvoerings- en/of leveringstermijnen na te komen. Behoudens voor zover ten aanzien van de uitvoering van de Sessie(s) de datum/data en tijd(en) redelijkerwijs als vaststaand mogen worden beschouwd, zijn alle door Robotvilla vermelde en/of overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen, uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Robotvilla treedt in geval van een niet-fatale termijn niet eerder in dan nadat de Wederpartij Robotvilla Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Robotvilla de Overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

 

ARTIKEL 8. | ANNULERING VAN DE DIENSTVERLENING DOOR DE WEDERPARTIJ

 1. Dit artikel vindt uitsluitend toepassing op Dienstverlening en aldus niet op de verkoop en levering van Producten. In geval van annulering door de Wederpartij van een koopovereenkomst, ook in geval het de aanschaf van een rittenkaart ter verzilvering van de deelname aan Sessies betreft, maakt de Wederpartij geen aanspraak op restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs.
 2. De Wederpartij kan de Overeenkomst kosteloos annuleren tot 14 dagen (exclusief) vóór aanvang van de (eerste) Sessie. Indien annulering plaatsvindt tussen de 14e dag (inclusief) en de 7e dag (exclusief) vóór aanvang van de (eerste) Sessie, is de Wederpartij 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien annulering plaatsvindt vanaf de 7e dag (inclusief) vóór aanvang van de (eerste) Sessie, vindt geen kwijtschelding of restitutie plaats. Van vorenstaande kan Robotvilla in het voordeel van de Wederpartij afwijken.
 3. Annulering dient per e-mail te geschieden. Het tijdstip waarop de annuleringsverklaring van de Wederpartij Robotvilla heeft bereikt, geldt als tijdstip van annulering.
 4. Indien de Overeenkomst voorziet in andere Dienstverlening dan een of meerdere Sessies en de Overeenkomst door de Wederpartij tussentijds wordt geannuleerd, vindt geen kwijtschelding of restitutie plaats, tenzij Robotvilla daarvan in het voordeel van de Wederpartij wenst af te wijken.
 5. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden geldt dat indien de Overeenkomst tot Dienstverlening is aangegaan met een Consument, en de Consument de Overeenkomst tussentijds annuleert, de Consument slechts gehouden kan worden aan Robotvilla te voldoen alle met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst reeds ten behoeve van de Consument gemaakte onkosten, en indien zulks niet bij deze onkosten is inbegrepen, de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het eventueel reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst.

 

ARTIKEL 9. | ANNULERING EN VERPLAATSING VAN SESSIES DOOR ROBOTVILLA

 1. Robotvilla behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende Deelnemers, overmacht of onvoorziene bijzondere omstandigheden een Sessie te annuleren. Waar mogelijk zal Robotvilla de Wederpartij een passend alternatief aanbieden. Op dezelfde gronden kan Robotvilla een of meerdere Sessies wat betreft datum en/of tijd verplaatsen.
 2. In geval van annulering of verplaatsing als bedoeld in het vorige lid, doet Robotvilla daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Wederpartij. In geval van verplaatsing kan de Wederpartij de Overeenkomst voor dat gedeelte waarop de verplaatsing betrekking heeft, slechts annuleren indien nakoming op een nader vast te stellen alternatieve datum en/of tijd, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs niet van de Wederpartij kan worden gevergd. Van de Wederpartij mag in beginsel worden verlangd dat zij medewerking verleent aan de vaststelling van een alternatieve datum en/of tijd.
 3. Voor door Robotvilla in verband met een eventuele annulering door Robotvilla als bedoeld in lid 1 of annulering door de Wederpartij als bedoeld in lid 2, reeds verleende en mogelijkerwijs nog te verlenen Diensten, blijft de Wederpartij de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het genoten c.q. nog te genieten deel van de Overeenkomst verschuldigd, tenzij aan deze Diensten geen zelfstandige waarde toekomt. In verband met annulering of verplaatsing als bedoeld in dit artikel, maakt de Wederpartij nimmer aanspraak op verdergaande schadevergoeding dan (gedeeltelijke) restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs.

 

ARTIKEL 10. | PRODUCTVERKOOP: RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De Consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:
  1. de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  2. de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  3. de levering van Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
  4. de levering van Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  5. een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek (BW) is uitgesloten.
 3. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Robotvilla aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Robotvilla. Zo spoedig mogelijk nadat Robotvilla in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Robotvilla de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
 4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakking(en) daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 5. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Robotvilla retourneren.
 6. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Robotvilla is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
 7. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.
 8. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 9. Robotvilla zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betalingen met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Robotvilla zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Robotvilla niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Robotvilla aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

 

ARTIKEL 11. | PRODUCTVERKOOP: LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Tenzij de totstandkoming van de Overeenkomst en levering van de Producten geschiedt in persoonlijke aanwezigheid van Partijen, vindt de levering van de Producten plaats door bezorging daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres. Indien door de Wederpartij geen afleveradres is vermeld, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. Robotvilla behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de Consument in verband met het recht van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 10, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde in artikel 7 omtrent verzuim van Robotvilla, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Robotvilla verschuldigde bedragen te voldoen.
 5. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, komen de daaruit voortvloeiende extra te maken kosten aanvullend voor rekening van de Wederpartij.

 

ARTIKEL 12. | PRODUCTVERKOOP: ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. De Wederpartij dient op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient de Wederpartij daarvan onverwijld, althans binnen twee werkdagen na de levering, Schriftelijk mededeling te doen aan Robotvilla, onder vermelding van een duidelijke omschrijving van de klacht. Indien de Producten evenwel zijn geleverd in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de Wederpartij en Robotvilla, wordt geacht dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden als de Wederpartij de Producten heeft meegenomen.
 2. Indien de Wederpartij niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid klaagt, vloeit er voor Robotvilla uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 3. Het bepaalde in lid 1 laat de dwingende wettelijke klachttermijn van twee maanden voor Consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Ook indien de Wederpartij tijdig en overeenkomstig lid 1 klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van Consumenten ter zake.
 5. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 10, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Robotvilla worden geretourneerd.

 

ARTIKEL 13. | PRODUCTVERKOOP: GARANTIE & CONFORMITEIT

 1. Robotvilla levert de verkochte Producten uitsluitend met de eventueel uitdrukkelijk overeengekomen of door Robotvilla vermelde garantie, met dien verstande dat een eventueel door Robotvilla, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Robotvilla kunnen doen gelden.
 2. Geen grond voor klachten en aanspraken op garantie of non-conformiteit, zijn gebreken van Producten als gevolg van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan Robotvilla toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van Robotvilla dan wel de toeleverancier van Robotvilla.
 3. Retournering van de Producten kan, onverminderd het bepaalde in artikel 10, uitsluitend geschieden op grond van een tekortkoming van Robotvilla. Indien van zodanige tekortkoming sprake is en de Wederpartij ter zake conform het bepaalde in artikel 12 tijdig bij Robotvilla heeft geklaagd, zal Robotvilla zo spoedig mogelijk, zulks ter beoordeling van Robotvilla, het gebrek herstellen of het betreffende Product vervangen. Herstel dan wel vervanging geldt voor Robotvilla als volledige schadeloosstelling.

 

ARTIKEL 14. | OVERMACHT

 1. Robotvilla is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Robotvilla heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Robotvilla zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Indien Robotvilla bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uit te voeren gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren.
 5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 15. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Robotvilla is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Robotvilla ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Robotvilla in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Robotvilla gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Robotvilla verschuldigde bedragen heeft gesteld.
 3. De Wederpartij is verplicht de schade die Robotvilla ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien Robotvilla de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 16. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Robotvilla vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs- en kostenfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: een vaste prijs en/of een uurtarief en voorrij-, reis- en parkeerkosten.
 2. Robotvilla is gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Wederpartij te vorderen, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop, Robotvilla de Consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 3. Indien betaling middels een rittenkaart geschiedt, geldt dat deze uitsluitend inwisselbaar is voor de soort Sessies die uitdrukkelijk op of bij de rittenkaart zijn vermeld. De rittenkaart vermeldt, indien van toepassing, voorts bijzondere uitsluitingen, bijvoorbeeld dat deze niet verzilverd kan worden voor Sessies tijdens schoolvakanties. Op of bij de rittenkaart is bovendien uitdrukkelijk vermeld het aantal te verzilveren Sessies en de geldigheidsduur van de rittenkaart.
 4. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Robotvilla voorgeschreven wijze, binnen de door Robotvilla op de factuur vermelde of anderszins aangezegde termijn.
 5. In geval van vooruitbetaling is Robotvilla niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de door de Wederpartij verschuldigde betaling volledig door Robotvilla is ontvangen.
 6. Robotvilla is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, wordt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
 8. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.
 9. In geval van betalingsverzuim van de Consument, zal Robotvilla niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de Consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

 

ARTIKEL 17. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Robotvilla verleent de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Robotvilla verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; Robotvilla kan nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die de Wederpartij met het aangaan van de Overeenkomst beoogt te behalen.
 2. Deelname aan een Sessie is geheel vrijwillig en volledig voor eigen risico van de Wederpartij c.q. Deelnemer(s). Robotvilla is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. In het bijzonder draagt Robotvilla geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een doen of nalaten van de Deelnemer(s) naar aanleiding van middels een Sessie door hem/hen opgedane kennis en vaardigheden.
 3. Robotvilla is nimmer aansprakelijk voor beschadiging, verlies en diefstal van persoonlijke bezittingen van de Wederpartij of Deelnemer.
 4. Robotvilla is, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden van wiens hulp Robotvilla bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt.
 5. Iedere wettelijke vertegenwoordiger van een Deelnemer is aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van materiaal van Robotvilla dat aan de Deelnemer in gebruik is gegeven tijdens een Sessie. De wettelijke vertegenwoordiger van de Deelnemer is voorts aansprakelijk voor alle schade die Robotvilla of een andere Deelnemer lijdt door het toedoen van die Deelnemer.
 6. Robotvilla is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend wat betreft bijzondere omstandigheden van de Deelnemer(s) en gegevens aangaande product- of servicereviews.
 7. Robotvilla is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Robotvilla kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 9 van dit artikel, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Robotvilla in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
 8. Mocht Robotvilla jegens de Wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Robotvilla te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Robotvilla daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Robotvilla ter zake vervalt.
 9. De aansprakelijkheid van Robotvilla is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Robotvilla betrekking heeft. Indien de schade waarvoor Robotvilla aansprakelijk is, in vergelijking met de factuurwaarde van de Overeenkomst, excessief is en gedekt wordt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Robotvilla, is de aansprakelijkheid van Robotvilla beperkt tot het bedrag dat de betreffende verzekeraar in het betreffende geval daadwerkelijk uitkeert, aangevuld met het eventuele eigen risico van Robotvilla dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 10. De Wederpartij vrijwaart Robotvilla van eventuele aanspraken van derden (waaronder Deelnemers mede begrepen), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Robotvilla toerekenbaar is.
 11. Alle rechtsvorderingen en verweren jegens Robotvilla verjaren door verloop van één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 12. Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de door Robotvilla verleende Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, Schriftelijk en gemotiveerd mededeling is gedaan aan Robotvilla.
 13. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 14. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Robotvilla.

 

ARTIKEL 18. | KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst door Robotvilla dienen Schriftelijk bij Robotvilla te worden ingediend. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht ontvangt de indiener van de klacht een reactie per e-mail, mits de klacht per e-mail is ingediend, dan wel het e-mailadres van de betreffende persoon anderszins bij Robotvilla bekend is. De ontvangst van klachten per post waarbij het e-mailadres van de afzender niet bekend is, hoeft Robotvilla niet te bevestigen.
 2. Bij Robotvilla ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de indiener de inhoudelijke afhandeling van de klacht kan verwachten.
 3. Robotvilla garandeert de vertrouwelijke behandeling van iedere klacht. Zonder voorafgaande instemming van de indiener worden klachten niet aan derden buiten de organisatie van Robotvilla beschikbaar gesteld, tenzij de klacht betrekking heeft op een derde die in het kader van de Overeenkomst door Robotvilla is aangewezen voor de uitvoering daarvan.
 4. Klachten worden niet langer door Robotvilla bewaard dan nodig is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Robotvilla legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om klachten en andere persoonsgegevens afkomstig van de indiener te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 5. Indien een klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

 

ARTIKEL 19. | PRIVACY EN FOTO- EN FILMOPNAMEN

 1. De aan Robotvilla verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de Overeenkomst. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in verband met de vastlegging en uitvoering van de Overeenkomst, dan wel dient te geschieden op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel.
 2. Tijdens Sessies is Robotvilla gerechtigd foto- en filmopnames te maken ter promotie van de activiteiten van Robotvilla. Hierbij gaat de Wederpartij daarmee akkoord, met dien verstande dat indien de foto’s of films geportretteerden bevatten die niet de Wederpartij betreffen of Deelnemers waarvan de Wederpartij de wettelijke vertegenwoordiger is, Robotvilla deze personen niet zal portretteren zonder voorafgaande instemming van de betreffende personen of hun wettelijke vertegenwoordiger.

 

ARTIKEL 20. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Robotvilla behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de inhoud van de door haar samengestelde inhoud van Sessies, de door haar gehanteerde werkwijzen en methoden, alsook de door haar eventueel ter beschikking gestelde zaken, waaronder mede begrepen (workshop- of coaching)materialen en overige, in welke vorm dan ook, verstrekte informatie.
 2. De Wederpartij c.q. Deelnemers zullen de in lid 1 bedoelde goederen niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden, behoudens normaal gebruik in verband met het doel waarvoor deze goederen aan hen beschikbaar zijn gesteld c.q. hen ter kennis zijn gekomen in het kader van de Overeenkomst.
 3. Het is de Wederpartij c.q. Deelnemers nimmer toegestaan om enige wijziging aan te brengen in aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom van Robotvilla of derden.
 4. Een inbreuk op het bepaalde in dit artikel verplicht de inbreukmakende partij in elk geval tot vergoeding van de schade die Robotvilla dientengevolge lijdt. Voorts is Robotvilla gerechtigd om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk te vorderen voor zover dit redelijkerwijs nog mogelijk is.

 

ARTIKEL 21. | SLOTBEPALINGEN

 1. In geval de Overeenkomst voorziet in de verkoop van Producten, gaat het eigendom van de Producten pas over op de Wederpartij op het moment dat het door de Wederpartij uit hoofde van die Overeenkomst verschuldigde bedrag door Robotvilla is ontvangen.
 2. Robotvilla is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen betrekking hebben op een reeds tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomst.
 3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Robotvilla aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.